Condicions generals

 1. Informació General
  El present lloc web http://www.9clics.cat és propietat de PREMSA D’OSONA S.A. (en endavant, PREMSA D’OSONA), amb CIF núm.A-08.447.369 i domicili a Plaça de la Catedral 2, 08005 Vic, Barcelona. Societat inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 3180, L25-44, secció 2a, Foli 190, Full 33527, inscripció 1ª. Pot contactar amb PREMSA D’OSONA en el telèfon: 93 8894949 i correu electrònic: info@9clics.cat
 2. Objecte

  Aquest lloc web ha estat creat i dissenyat per a donar a conèixer i permetre l’accés general de tots els usuaris d’Internet a la informació, activitats, productes i serveis diversos, propis o de tercers, oferts per PREMSA D’OSONA.

  El present Avís Legal té com a objecte establir les Condicions Generals que regulen l’accés i ús general del citat lloc web per part de tots els usuaris, de manera que l’accés i ús d’aquesta implica necessàriament, la submissió i acceptació de les Condiciones Generals incloses en aquest Avís Legal.

  PREMSA D’OSONA es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de cap preavís, qualsevol modificació o actualització dels seus continguts i informacions, de les presents disposicions d’accés i ús i, en general, de quants elements integrin el disseny i configuració del present lloc web.

 3. Ús del lloc web

  L'usuari es compromet a no utilitzar la informació, activitats, productes o serveis que PREMSA D’OSONA posa a la seva disposició per desenvolupar activitats contràries a les lleis, a la moral o a l'ordre públic i, en general, a fer un ús conforme a les presents Condicions Generals.

  En qualsevol cas, l'Usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que PREMSA D’OSONA pugui sofrir com a conseqüència de d’incompliment de qualsevol de les obligacions a què queda sotmès per aquest Avís Legal o, en el seu cas, per les condicions particulars que siguin d'aplicació.PREMSA D’OSONA no es responsabilitza de les decisions preses a partir de la informació subministrada al web ni dels danys i perjudicis produïts en l'usuari o tercers amb motiu d'actuacions que tinguin com a únic fonament la informació obtinguda a través del lloc web.

  En cas de registrar-se al lloc web, l’usuaria haurà de mantenir la confidencialitat de les claus d’accés i serà l’únic responsable de la seva custòdia i conservació així com de les conseqüències de la seva utilització per tercers no autoritzats, eximint de qualsevol responsabilitat a PREMSA D’OSONA per la pèrdua de confidencialitat de les seves claus i per l’utilització que en puguin fer els tercers no autoritzats.

 4. Propietat Intel·lectual i Industrial

  Tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del lloc web (inclosos el codi font, el disseny, l’estructura de navegació, logotips, les marques, els noms comercials i altres signes distintius referits a productes i serveis del web) i els seus continguts (inclosos els textos, els documents, les fotografies, els dibuixos, els vídeos, les representacions gràfiques, etc.) són propietat de PREMSA D’OSONA, a qui correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació, o bé són d’ús autoritzat a PREMSA D’OSONA per part de tercers que en són titulars.

  L'Usuari haurà de respectar tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre el lloc web. Queda expressament prohibida la cessió de qualsevol d’aquests drets sobre el present web. En concret, està prohibida la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció, reutilització, retramesa o la utilització de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol d'ells, llevat dels els casos que estigui legalment permès; és a dir, autoritzat pel titular dels corresponents drets.

  No obstant això anterior, l'usuari podrà visualitzar i obtenir una còpia privada temporal dels Continguts per al seu exclusiu ús personal i privat en els seus sistemes informàtics (programari i maquinari), sempre que no sigui amb la finalitat de desenvolupar activitats de caràcter comercial o professional, així com la seva distribució, modificació, alteració o descompilació. La infracció de qualsevol dels drets citats pot constituir una vulneració de les presents condicions, així com un delicte castigat d'acord amb els articles 270 i següents del Codi Penal.

 5. Enllaços

  L'usuari d'Internet que vulgui introduir un enllaço link des de la seva pàgina web al lloc web de PREMSA D’OSONA haurà d'obtenir prèvia autorització de PREMSA D’OSONA per escrit. A més, haurà de complir les següents obligacions:

  • L’enllaç únicament vincularà amb la pàgina principal, llevat autorització expressa per redireccionar a una pàgina secundària, que en cap cas podrà ser reproduïda de cap forma.
  • Queda expressament prohibit establir frames o marcs de qualsevol tipus que emboliquin a la pàgina web o permetin la visualització de la informació, activitats, serveis o productes a través de direccions d'Internet diferents a les de la present pàgina web.
  • El link o la pàgina d'enllaç no podrà desenvolupar activitats o posar dispositius que siguin contraris a les lleis, la moral o l'ordre públic.
  • En cap cas es realitzaran, des de la pàgina web on es troba l'enllaç, manifestacions falses, inexactes o incorrectes sobre PREMSA D’OSONA.
  • El remitent no podrà utilitzar la marca gràfica o mixta o qualsevol altre signe distintiu de PREMSA D’OSONAdins del seu propi lloc web, llevat dels casos expressament autoritzats per PREMSA D’OSONA.
  • L´establiment d´un hiperenllaç no implica en cap cas l´existència de relacions entre PREMSA D’OSONA i el propietari de la pàgina web en que es pugui establir, ni l´acceptació i aprovació per part de PREMSA D’OSONA dels seus continguts o serveis.

  Les autoritzacions a què es refereixen els apartats anteriors es demanaran per escrit o per correu electrònic adreçats a PREMSA D’OSONA.

  El servei d'accés al web inclou dispositius tècnics d'enllaç que permeten a l'usuari accedir a altres pàgines i portals d'Internet que no depenen de PREMSA D’OSONA. En aquests casos, PREMSA D’OSONA actua com a prestador de serveis d'intermediació, de conformitat amb l'article 17 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSI), i només serà responsable dels continguts i serveis subministrats als Llocs Enllaçats en la mesura que tingui coneixement efectiu de la il·licitud i no hagi desactivat l'enllaç amb la diligència deguda.

  En el supòsit que l'usuari consideri que existeix un Lloc Enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats podrà comunicar-li-ho a PREMSA D’OSONA, d'acord amb el procediment i els efectes establerts en la aquesta clàusula, sense que en cap cas aquesta comunicació comporti l'obligació de retirar el corresponent enllaç.

  L'existència de links o enllaços no ha de pressuposar l'existència d'acords amb els responsables o titulars dels mateixos, ni la recomanació, promoció o identificació de PREMSA D’OSONA amb les manifestacions, continguts o serveis proveïts.

  PREMSA D’OSONA no coneix els continguts i serveis dels links o enllaços i per tant no es fa responsable pels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualització, indisponiblitat, error i inutilitat dels continguts i/o serveis dels links o enllaços ni per qualsevol altre dany que no sigui directament imputable a PREMSA D’OSONA.

 6. Publicitat
  Al lloc Web s'allotgen continguts publicitaris o patrocinats. Els anunciants o patrocinadors són els únics responsables d'assegurar-se que el material remès per a la seva inclusió a la pàgina web compleix la normativa que en cada cas puguin ser d'aplicació. PREMSA D’OSONA no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors.
 7. Protecció de dades de caràcter personal i 'cookies'.

  En relació amb les dades personals que es recullin a través dels formularis que es troben a la disposició dels usuarisen els apartats“Registra’t”i“Dóna d’alta el teu negoci”, aquestes seran tractades d'acord amb l'establert per la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el seu Reglament de desenvolupament (RD 1720/2007). L’enviament d’aquestes dades per part de l’usuari pressuposa que ho ha fet de manera voluntària.

  PREMSA D’OSONA l’informa que les seves dades passaran a formar part dels seus fitxers amb la finalitat de gestionar la seva petició i prestar el Servei que ens ha sol·licitat, consentint expressament que amb l’enviament de les seves dades autoritza a PREMSA D’OSONA a utilitzar les seves dades amb les finalitats anteriorment indicades.

  L'usuari registrat en aquesta pàgina web podrà en tot moment accedir a aquest fitxer a fi d'oposar-se, modificar, corregir o cancel·lar, total o parcialment, el seu contingut, o revocar si s’escau el consentiment atorgat, mitjançant correu electrònic a info@9clics.cato per correu postal a Plaça de la Catedral, 2 de Vic, CP 08500.

  En relació a l’ús de les‘cookies’ consulti la política de cookies en aquest enllaç.